Gebruikersvoorwaarden

Lees de gebruiksvoorwaarde aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarde beschreven voor het gebruik van deze website. Door deze website en bijbehorende applicaties te gebruiken ga je akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

 

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom welke van toepassing zijn op deze website berusten bij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Stichting Steun Emma. Alle rechten zijn voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  • Een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden
  • (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders)

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Unilever garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

 

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verschaft de applicaties op de website zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins. In aanvulling daarop garandeert Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis niet dat de inhoud van de applicaties geen inbreuk maakt op (eventuele) (auteurs) rechten van derden.

Aan de site gekoppelde gelinkte sites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via: steunemma@amsterdamumc.nl.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.