Privacy Statement

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
Meibergdreef 9 (G8-180)
1105 AZ Amsterdam

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (sponsor-, donateurs- en overige) overeenkomsten;
 • het aangaan van een donateurschap of periodieke schenking;
  het sturen van een nieuwsbrief en mailing, promotie en marketingdoeleinden;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
  onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. [Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Uw gegevens inzien of verwijderen
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis maakt.

Stuur uw verzoek naar:
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
T.a.v. donateursadministratie
Meibergdreef 9 (G8-180)
1105 AZ Amsterdam

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Op onze website, facebook en twitter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Analytische cookies
Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar.

Google Analytics
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s. Daardoor kan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis de inrichting van de website optimaliseren. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We kunnen hiermee informatie verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s bekeken worden. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis gebruikt deze gegevens om haar website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.
U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social Media cookies
Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn, zodat u eenvoudig onze campagnes en nieuwsberichten met vrienden kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Instagram of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. Facebook- en Instagram-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Via uw browser is het mogelijk de cookies uit te schakelen of te wissen.

Op de website van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis behorende, websites. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 020-5663933. U kunt ons ook een email sturen naar steunemma@amsterdamumc.nl.